Os principais contaminantes físicos

Os principais contaminantes físicos

Cando falamos de axentes físicos na calidade do aire interior estámonos referindo ás condicións termohigrométricas (temperatura, humidade e velocidade do aire), a iluminación, o ruído ambiental, as vibracións percibidas e os campos electromagnéticos. Estes factores, a diferencia dos químicos e os biolóxicos, son máis fáciles de identificar e cuantificar.

1C​ondicións termohigrométricas (humidade e temperatura)

As condicións termohigrométricas nun ambiente interior están intimamente relacionadas coa sensación térmica das persoas. Para que haxa un confort térmico nun ambiente interior, a maioría das persoas que o habitan deben percibir unha sensación de benestar xeral de humidade e temperatura. Na norma UNE EN-ESO 7730, confort térmico en ambientes moderados, define o confort térmico como o balance térmico do corpo coa contorna, é dicir, unha persoa sentirá confort cando a calor interna xerada e as perdas por evaporación do seu corpo compénsense coas perdas ou ganancias por calor latente, sensible ou radiante con respecto á contorna.

Os parámetros que inflúen no confort térmico son a temperatura (seca do aire e operativa), a humidade relativa do aire e a velocidade do aire.

No Real Decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE), recóllese​ a esixencia de calidade térmica do ambiente e os valores para o dimensionado. Considerase satisfeita esta esixencia no deseño e dimensionado da instalación térmica, se os parámetros que definen o benestar térmico atópanse dentro dos valores establecidos en dito RD para temperatura operativa e humidade relativa e velocidade do aire.

Estación

Temperatura operativa ºC

Humidade relativa %

Verán

23 ... 25

45 ... 60

Inverno

21 ... 23


    40 ... 50


A velocidade do aire na zona ocupada manterase dentro dos límite de benestar, teniendo en cuenta a actividade das persoas e a súa vestimenta, así como a temperatura do aire e a intensidade da turbulencia e calcularase mediante as fórmulas recollidas no RD dependendo de si a difusión é por mestura ou por desprazamento.

Neste sentido, Real Decreto 1826/2009, do 27 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, co obxectivo principal de regular as condicións de temperatura en certos establecementos: administrativo, comercial, pública concurrencia, establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas, restauración e transporte de persoas. En ditos establecementos establecense como valores límites do aire en recintos calefactados os recollidos na seguiente táboa:

Estación

Temperatura operativa ºC

Humidade relativa %

Verán

Non < 26

30 ... 70

Inverno

Non > 21

    30 ... 70

No referente o ámbito laboral, o Real Decreto 486/1997, do 14 de abril​, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, establece no Anexo III unha serie de criterios para os parámetros temperatura, humidade relativa e velocidade do aire. Estes valores acotánse máis no desenvolvemento da Guía Técnica do INSHT para a avaliación e prevención dos riscos relativos ao emprego de lugares de traballo.

2. Iluminación

A iluminación nos espazos interiores deberá permitir que as persoas dispoñan de condicións de visibilidade idóneas para poder circular polos mesmos e desenvolver as súas actividades sen risco para a súa seguridade e saúde, e reducir caídas e feridas. A iluminación é tamén esencial para a saúde e o benestar, a través da regulación das funcións corporais, xogando un importante papel na función do sistema nervioso e endócrino e a secreción de hormonas tales como a melatonina.

Por iso, sempre que sexa posible, os espazos interiores iluminación natural, que deberá complementarse cunha iluminación artificial cando a primeira, por si soa, non garanta as condicións de visibilidade idóneas. En tales casos empregarase preferentemente a iluminación artificial xeneral, complementada a súa vez cunha localizada cando en zonas concretas necesítense niveis de iluminación elevados.

No referente o ámbito laboral, o Real Decreto 486/1997, do 14 de abril , polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, no anexo IV establece os niveis mínimos de iluminación dos lugares de traballo segundo a zona onde se executen as tarefas e as esixencias visuais.

3. Ruído e vibracións

O Código Técnico da Edificación no seu Documento Básico DB-HR ?Protección fronte ao ruído limita, dentro dos edificios e en condicións normais de utilización, o risco de molestias ou enfermidade que o ruído poida producir aos usuarios como consecuencia das características do seu proxecto, construción, uso e mantemento. Recolle unha serie de características mínimas dos materiais para a construción e as características que estes deben cumprir unha vez instalados no interior e exterior dos edificios, establecendo valores límites de illamento acústico ao ruído aéreo, ao ruído de impactos e ás vibracións das instalacións propias do edificio, e tamén limitar o tempo de reverberación.

En relación co ámbito laboral, a lexislación sobre a exposición ao ruído ven recollida no Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo , sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído. Este RD regula a prevención e protección dos riscos relacionados coa exposición ao ruído, incidindo especialmente nos que afectan o órgano auditivo. Establecese unha serie de obrigacións destinadas á protección dos traballadores: avaliación dos riscos, medidas de prevención e protección para evitar ou reducir a exposición, formación e información; e vixilancia da saúde específica mediante un diagnóstico precoz dos danos. A Guía Técnica do INSST para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición ao ruído nos lugares de traballo describe o método de medición para abordar a avaliación de riscos, así como no desenvolvemento do programa de medidas técnicas e organizativas, mandatado polo RD cando se exceder aos valores superiores de exposición.

4. Campos electromagnéticos

A orixe dos campos electromagnéticos (CEM) no interior dos edificios, é por acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas das estancias debido a correntes eléctricas. Os CEM tena en conta nos edificios son os de frecuencias moi baixas (<50 Hz) ou frecuencia extremadamente baixa (FEB), campos asociados principalmente á transmisión e uso de enerxía eléctrica. Por tanto, as fontes de CEM están relacionados coa posta en marcha dalgún aparello eléctrico ou cando flúe corrente eléctrica:

  • Aparellos eléctricos. Con frecuencia extremadamente baixa (FEB), xeralmente de ata 300 Hz. As principais fontes de campos de FEB son a rede de subministración eléctrica e todos os aparellos eléctricos.
  • Outras tecnoloxías producen campos de frecuencia intermedia (FI), con frecuencias de 300 Hz a 10 MHz. As pantallas de computador, os dispositivos antirroubo e os sistemas de seguridade son as principais fontes de campos de FI.
  • Campos de radiofrecuencia (RF), con frecuencias de 10 MHz a 300 Ghz. As principais fontes de campos de RF son a radio, televisión, antenas de radares e teléfonos móbiles e fornos de microondas.

A intensidade dos campos eléctricos e magnéticos dependerá de diversos factores, como a distancia a que se atopan as liñas de subministración da zona, o número e tipo de aparellos eléctricos que se empregan, o a configuración e situación dos cables eléctricos.

 
​​​​​​​​​​​

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde